Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.DEFINITIES

“Coaching” betekent het geven van training en advies gericht op het geven van een mondelinge presentatie;

“Content” betekent al de teksten, foto’s, grafieken en andere gegevens die in verband met de Diensten door de Klant aan Sleutelwoord worden overgemaakt;

“Conversatielessen” betekent het geheel van lessen met nadruk op vlotter gebruik van de gesproken taal;

“Copywriting” betekent het schrijven van voornamelijk wervende of zakelijke teksten;

“Diensten” betekent alle diensten waartoe de Klant de opdracht aan Sleutelwoord geeft ter uitvoering en levering ervan, m.n. Vertaling, Revisie, Herteksten, Copywriting, Taalopleiding en, Conversatielessen;

“Herteksten” betekent het opnieuw schrijven van een bestaand, geschreven document; 

“Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met in begrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, aanvragen tot merken, handelsnamen,logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders;

“Klant” betekent de opdrachtgever of een Verbonden Onderneming waarvoor de betrokken opdrachtgever zich sterk maakt;

“Onderhoud” betekent ofwel elke vorm van aanpassingen die door Sleutelwoord worden uitgevoerd in opdracht van de Klant aan het bestaande Resultaat volgens bepaalde Content, ofwel het schrijven van een nieuw Resultaat voor de Klant;

“Partijen” betekent Sleutelwoord en de Klant;

“Resultaat” betekent alle resultaten van de Vertalingen, Revisies, Herteksten, Copywriting door Sleutelwoord gerealiseerd in opdracht van de Klant;

“Revisie” betekent het grammaticaal en stilistisch corrigeren van een geschreven document; 

“Sleutelwoord” betekent BVBA Sleutelwoord | Mot-clé met mevrouw Helga VISSENAEKENS en de heer Gert GYBELS als zaakvoerders, gevestigd te 3000 LEUVEN, Ravenstraat 32;

“Taalopleiding” betekent het gericht, weloverwogen en systematisch opgebouwd geheel van leeractiviteiten die als dusdanig aan de cursist worden aangeboden en die zowel betrekking hebben op de gesproken als geschreven taal;

“Verbonden Onderneming” betekent een onderneming, vereniging of samenwerkingsverband, wiens meerderheid van stemrechten of eigendomsrechten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen is van de Klant;

“Vertaling” betekent het omzetten van geschreven of gesproken Content naar een andere taal (doeltaal) dan de oorspronkelijke taal (brontaal). Voor elke Vertaling worden de woorden, uitdrukkingen en spelling van erkende woordenboeken als correct beschouwd door Sleutelwoord. De Klant kan niettemin vooraf zijn voorkeur voor een spelling of een precieze woordkeuze aan Sleutelwoord ter kennis brengen. Indien de tekst specifieke interne afkortingen bevat, wordt de Klant verzocht de betekenis ervan mee te delen.

 

2.DIENSTEN

De Klant geeft Sleutelwoord de mogelijkheid om de moeilijkheidsgraad van de opdracht voorafgaand in te schatten bijvoorbeeld door levering van een representatief staal van de tekst of over de te halen doelstellingen en het taalkennisniveau van de betreffende cursisten die een taalopleiding wensen te volgen.

Sleutelwoord behoudt zich het recht voor alle Diensten die naar vorm of inhoud in strijd zijn met de ‘goede zeden’ en alle geldende Belgische wetgeving hieromtrent niet te aanvaarden.

Alle Diensten worden slechts geleverd aan de Klant na ondertekening en overmaken door de Klant van een Bestelbon (“Bestelbon” betekent een door Sleutelwoord aanvaarde schriftelijke bestelling van Diensten, met vermelding van de specificaties van de Diensten, alsook eventuele speciale voorwaarden en/of omstandigheden die de Diensten zouden kunnen beïnvloeden en de gevraagde leveringsdatum), voor zover deze door Sleutelwoord uitdrukkelijk en schriftelijk werd aanvaard.

Alle hier vermelde voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Diensten. Zij hebben voorrang op deze van de Klant tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Sleutelwoord behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ten aanzien van reeds lopende overeenkomsten voor zover de wijzigingen ter kennis van de Klant werden gebracht en de Klant geen schriftelijk bezwaar uit tegen de wijzigingen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de wijzigingen. Ingeval de Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen binnen voormelde termijn, heeft de Klant het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen op het ogenblik van de wijziging.

Ingeval enige bepaling van deze Voorwaarden tegenstrijdig zou zijn met enige bepaling van de Bestelbon, zullen de bepalingen van de Bestelbon voorrang hebben. Indien de Klant Diensten aankoopt die als een pakket verkocht worden (bv. een combinatie van een Vertaling en een Revisie) dan zal de beëindiging van een gedeelte van de Diensten de beëindiging van alle Diensten van het pakket tot gevolg hebben.

De Klant erkent en aanvaardt dat sommige of alle Diensten naar keuze van Sleutelwoord en zonder voorafgaande toestemming van de Klant geleverd mogen worden door een of meer verkopers, onderaannemers of verbonden ondernemingen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Sleutelwoord niet tot het verrichten van een gedeelte van de Diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

 

3.LEVERING

Met het oog op een evaluatie en beoordeling van de Diensten, zal Sleutelwoord een volledig basisontwerp ter beschikking van de Klant stellen in het formaat en op de manier overeen te komen tussen Partijen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de Klant binnen een periode van 14 dagen het Resultaat te beoordelen en evalueren (hierna “de Aanvaardingsperiode” genoemd) en dienvolgens te beoordelen of het overgemaakte basisontwerp volgens de regels van de kunst werd ontwikkeld. Bij gebreke aan opmerkingen en commentaar binnen de Aanvaardingsperiode wordt het basisontwerp geacht te zijn goedgekeurd door de Klant en kan Sleutelwoord de definitieve versie van de Diensten afwerken.

Indien is overeengekomen dat de Diensten in fasen zullen worden uitgevoerd kan Sleutelwoord de uitvoering van de opeenvolgende fase opschorten tot ontvangst van goedkeuring door de Klant van de beëindigde fase, dit onverminderd de bepalingen van artikel 12 van de Voorwaarden.

Toeval en/of overmacht geven Sleutelwoord het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding.

 

4.PRIJS EN BETALING

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Partijen, zal de Klant de overeengekomen vergoedingen aan Sleutelwoord betalen. Tenzij anders vermeld op de factuur, zijn de vergoedingen contant betaalbaar op het moment van ontvangst van de factuur en op de maatschappelijke zetel van Sleutelwoord. De Klant zal alle lasten en belastingen (met uitzondering van de inkomstenbelasting van Sleutelwoord) aan Sleutelwoord betalen, voor zover deze betrekking hebben op de Diensten of betalingen verricht in uitvoering van de Diensten en/of de overeenkomst tussen Partijen.

Wijzigingen in tarieven worden door Sleutelwoord minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de Klant, dewelke het recht heeft om de Diensten en de overeenkomst tussen Partijen te beëindigen op het ogenblik van de inwerkingtreding van de gewijzigde tarieven, doch mits schriftelijke bevestiging met ontvangstbewijs uiterlijk 1 maand voor de inwerkingtreding van de gewijzigde tarieven.

Alle verschuldigde en vervallen bedragen zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een verwijlintrest van 1,5% per maand of de maximale door de wet en/of rechtspraak toegelaten intrestvoet. Daarenboven zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een conventionele forfaitaire schadevergoeding van 10% van de betreffende bedragen, met een minimum van € 100,00 per factuur, en dit onverminderd eventuele andere wettelijke en/of invorderingskosten, met inbegrip van alle redelijke advocatenkosten en -erelonen. Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid mee van alle niet-vervallen bedragen.

Partijen aanvaarden dat overige klachten slechts in aanmerking genomen kunnen worden, voor zover zij per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na datum van verzending van de factuur worden ingediend, en zij zeer gedetailleerd en precies worden omschreven. Het indienen van een klacht ontheft de Klant niet van zijn betalingsplicht.

 

5.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de Intellectuele Eigendomsrechten op het Resultaat eigendom van Sleutelwoord. De Klant heeft geen enkel recht of belang om het Resultaat te reproduceren, aan te passen, te vertalen of op enige manier afgeleide werken te maken gebaseerd op het Resultaat. De Klant erkent dat alle informatie en ideeën voor de Diensten alsook de Intellectuele Eigendomsrechten die verband houden met de Diensten en elke mogelijke verbetering, uitvinding, aanpassing en ontwikkeling daarvan de exclusieve eigendom van Sleutelwoord blijven. De Klant zal alle mogelijke maatregelen nemen om Sleutelwoord te assisteren in de bescherming van deze rechten. De Klant zal op geen enkele manier wetens en willens een derde partij toelaten om het Resultaat te reproduceren, aan te passen, te vertalen of op enige manier afgeleide werken te maken gebaseerd op het Resultaat.

De Klant erkent dat, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, royaltiesverschuldigd zijn op elk gebruik van in hoofde van Sleutelwoord beschermde werken, bepaald op een percentage van 2% van de bruto-inkomsten die de Klant geniet op gebruik van de werken.

 

6.EIGENDOM

De Klant erkent onherroepelijk het eigendomsrecht van Sleutelwoord op het Resultaat en alle documentatie ontwikkeld naar aanleiding van het verzoek van de Klant om Diensten te leveren, met inbegrip van alle toepasselijke Intellectuele Eigendomsrechten.

Sleutelwoord is vrij om voor promotiedoeleinden verwijzingen te maken naar het Resultaat, mits anonymisering van het gebruikte uittreksel, tenzij tussen Partijen een andersluidende schriftelijke overeenkomst werd gesloten.

 

7.WAARBORGEN / AANSPRAKELIJKHEID

De Klant aanvaardt dat het risico van het gebruik van de Diensten exclusief en uitsluitend bij hem ligt. Geen enkele waarborg (tenzij waarborgen van openbare orde of dwingend recht) wordt door Sleutelwoord verstrekt voor wat betreft de geleverde Diensten, tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden of de Bestelbon. O.m. wordt geen waarborg gegeven dat de geleverde Diensten aan de voorwaarden of specificaties van de Klant zullen voldoen, en evenmin dat de Diensten ononderbroken, veilig of vrij van fouten zal zijn. Sleutelwoord draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d. De aansprakelijkheid van Sleutelwoord, op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot het bedrag door de Klant betaald in uitvoering van de Diensten.

Onverminderd de toepassing van dwingende wetsbepalingen ter zake, komen Partijen uitdrukkelijk overeen dat Sleutelwoord slechts aansprakelijk gesteld kan worden ingeval van zware fout of opzet en voor zover het positieve bewijs geleverd wordt van het oorzakelijk verband tussen de zware fout of opzet en de geleden schade.

 

8.VRIJWARING

De Klant zal Sleutelwoord, alsook alle onderaannemers, vertegenwoordigers, aangestelden, werknemers, bestuurders, aandeelhouder, integraal vrijwaren voor elke mogelijke aansprakelijkheid, vorderingen, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van alle redelijke advocatenkosten en –erelonen, die verband houden of voortvloeien uit (a) de Diensten of het gebruik door de Klant of een derde van de Diensten; (b) elk mogelijk Intellectueel Eigendomsrecht of ander eigendomsrecht van enige persoon of entiteit en (c) elke mogelijke informatie of gegevens verstrekt door de Klant aan Sleutelwoord. Sleutelwoord heeft het recht om, met keuze van raadsman door Sleutelwoord en op kosten van de Klant deel te nemen aan de verdediging tegen elke mogelijke vordering van een derde partij met betrekking a), b) of c) hierboven.

Sleutelwoord zal eveneens op verzoek en kosten van de Klant redelijke bijstand verlenen aan de verdediging in een dergelijke situatie.

 

9.PRIVACY: INFORMATIE OVER EN GRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVEN

a. Waarom worden er persoonsgegevens verwerkt? Om welke persoonsgegevens gaat het? Wie is de verantwoordelijke voor deze verwerking? 

In het kader van de opdracht die de Klant toevertrouwt aan Sleutelwoord, geeft de Klant door aanvaarding van deze Voorwaarden ondubbelzinnig en uitdrukkelijk zijn toestemming voor de verwerking door Sleutelwoord van bepaalde informatie van en over hem. Los van onderhavige toestemming zijn de te verwerken persoonsgegevens van de Klant noodzakelijk om het contract met de Klant/ de Diensten uit te voeren. Sleutelwoord bewaart bepaalde gegevens tot slot ook om met de Klant in contact te kunnen blijven, bv. voor het verzenden van nieuwsbrieven. Deze verwerking gebeurt op grond van het gerechtvaardigd belang van Sleutelwoord om direct marketing te voeren. 

 

De verzamelde persoonsgegevens beperken zich tot:

- Voor de Klant-natuurlijke persoon: zijn naam, zijn (privé)adres, zijn aanspreektitel, zijn telefoonnummer, zijn e-mailadres en overige persoonsgegevens die de Klant actief verstrekt;

- Voor de Klant-rechtspersoon: de naam van zijn contactpersoon, zijn persoonlijke functie binnen de Klant, zijn professioneel e-mailadres, zijn aanspreektitel, zijn rechtstreeks telefoonnummer (desgevallend professioneel gsm-nummer), en overige persoonsgegevens die de Klant of diens contactpersoon actief verstrekt. 

De Klant waarborgt dat hij na kennisgeving toestemming heeft verkregen van elke mogelijke individuele derde (bv. zijn contactpersoon) wiens persoonlijke gegevens door de Klant aan Sleutelwoord worden overgemaakt als deel van de Diensten en dit met betrekking tot de inhoud van onderhavig artikel 9 van deze Voorwaarden.Dergelijke kennisgeving en toestemming door de Klant zal worden gewaarborgd met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die door de Klant aan Sleutelwoord zouden worden overgemaakt. De term “Klant” dekt in dat geval ook alle derden wiens persoonsgegevens door de Klant aan Sleutelwoord worden overgemaakt.

Sleutelwoord draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit de nalatigheid of weigering van de Klant om deze kennisgeving en toestemming te bekomen, noch voor enige foute, onvolledige of verouderde gegevens.De Klant vrijwaart Sleutelwoord voor alle schade die uit de schending van deze garantie zou voorvloeien. 

 

b. Hoe (lang) worden de gegevens bewaard?

De persoonsgegevens vermeld onder a. worden opgeslagen in de vorm van een papieren en elektronisch bestand, onder verantwoordelijkheid van Sleutelwoord die alle nodige maatregelen neemt om de veiligheid ervan te waarborgen. 

Als deze gegevens gedeeld moeten worden voor de verwerking/opvolging van de opdracht van de Klant, gebeurt dit via een beveiligd elektronisch systeem. 

Deze gegevens worden opgeslagen voor de duur van de verwerking van de opdracht van de Klant. Eenmaal de Diensten zijn geleverd, worden de gegevens van de Klant minimaal 10 jaar bewaard, te rekenen vanaf het einde van de Diensten, om Sleutelwoord in staat te stellen haar (wettelijke) verantwoordelijkheden na te komen.

 

c. Wie heeft toegang tot de gegevens van de Klant? 

Alle zaakvoerders van Sleutelwoord hebben toegang tot de gegevens van de Klant. Als de behandeling van de opdracht van de Klant dit vereist, staan deze Voorwaarden Sleutelwoord ook toe om de gegevens van de Klant te delen met haar onderaannemers. Tevens heeft onze IT-dienstverlener, Dhr. Geert Laporte, zaakvoerder van Ovi-IT bvba, toegang tot de gegevens van de Klant, alsook onze webbouwer Vector Bross(www.v-b.be) voor zolang onze website in aanbouw is.

Als de behandeling van de opdracht van de Klant een actie buiten België vergt, kunnen de gegevens die de Klant aanbelangen en die door Sleutelwoord zijn verzameld, gedeeld worden met buitenlandse actoren, voor zover deze zich in de EER bevinden of in een land waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft genomen (de zogenaamde ‘witte lijst’). Sleutelwoord kan u meer vertellen over de professional(s) die op opdracht uitvoeren in dit (deze) land(en).

 

d. Wat zijn de rechten van de Klant? 

De Klant heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking (bv. voor direct marketing) van zijn persoonsgegevens. Sleutelwoord garandeert dat zij, voor zover mogelijk binnen haar wettelijke verplichtingen, elke verwerking zal stopzetten op eerste verzoek van de Klant. 

De Klant heeft het recht om zijn toestemming voor de verwerking en uitwisseling van zijn gegevens te beperken of in te trekken. In beide gevallen legt Sleutelwoord de Klant graag uit hoe zijn gegevens, desgevallend gedeeltelijk, worden verwijderd. Het blijft echter mogelijk dat, om wettelijke redenen, niet alle gegevens verwijderd (moeten) worden. 

De Klant heeft het recht geïnformeerd te worden over de doeleinden waarvoor zijn gegevens worden verwerkt en wie toegang heeft tot zijn gegevens. Voor zover dit niet uit deze Voorwaarden zou blijken (zie hoger onder c.), zal Sleutelwoord de Klant tijdig laten weten welke personen eventueel bijkomend toegang zouden krijgen tot zijn gegevens. 

De Klant heeft het recht om te vragen welke informatie van hem werd geregistreerd en om – indien bepaalde informatie niet correct zou zijn – die informatie aan te passen. 

De Klant heeft het recht om (bepaalde) verwerkte en opgeslagen informatie over hem te ontvangen in een draagbaar en leesbaar formaat. 

Sleutelwoord verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de gegevens van de Klant veilig worden behandeld en bewaard en om de Klant, binnen haar wettelijke verplichtingen, onverwijld op de hoogte te stellen als de beveiliging van zijn gegevens niet wordt gerespecteerd of in geval van verlies van de gegevens van de Klant. 

Indien de Klant zich zorgen maakt over de manier waarop zijn gegevens worden verwerkt of zijn rechten wenst te uit te oefenen, kan de Klant contact opnemen met de heer Gert Gybels, zaakvoerder, 016 36 98 95, info@sleutelwoord.be. Tevens kan de Klant voor klachten terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. 02/274.48.00 of contact@apd-gba.be

 

10.VERTROUWELIJKHEID

Sleutelwoord houdt zich strikt aan het beroepsgeheim en verbindt zich ertoe geen enkele van de hem toevertrouwde Content door te spelen aan derden.

 

11.DUUR

Een overeenkomst tot het leveren van Diensten wordt gesloten voor onbepaalde duur zonder leveringstermijn, dit tenzij een leveringstermijn uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen werd overeengekomen.

Een overeenkomst tot het leveren van Onderhoud heeft een bepaalde duur van 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode voor zover geen opzeg wordt betekend minstens 2 maanden voor het einde van de lopende periode.

 

12.BEËINDIGING

Onverminderd het recht op schadevergoeding, is Sleutelwoord gerechtigd om de overeenkomst, zelfs indien deze gedeeltelijk werd uitgevoerd op eender welk moment d.m.v. een aangetekend schrijven van rechtswege en zonder voorafgaande in gebreke stelling te beëindigen dan wel aanvullende garanties te eisen:

ingeval van faillissement, vereffening, of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de Klant, bv. een poging van schuldeisers van de Klant om een betaling te krijgen in de rechten van de Klant, zowel uit hoofde van de wet, contractueel of anderzijds;

ingeval de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen, inzonderheid de verplichtingen opgenomen in artikel 4 van deze Voorwaarden, niet naleeft.

 

13.OPSCHORTING

Sleutelwoord heeft het recht en de mogelijkheid, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling om de overeenkomst of (een gedeelte van) de Diensten, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten of te beëindigen, ingeval de Klant enige van zijn verplichtingen niet nakomt, met inbegrip van de verplichtingen opgenomen in artikel 4 van deze Voorwaarden. Ingeval enige Content door de Klant dient te worden aangeleverd voor de uitvoering van de Diensten, heeft Sleutelwoord ingeval van een nalatigheid, weigering of laattijdigheid om de Content over te maken enerzijds het recht om de uitvoering van de Diensten op te schorten en anderzijds de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten of bijkomende prestaties aan te rekenen aan de Klant volgens de gebruikelijke tarieven.

 

14.VERBREKING

Ingeval van annulering van de Diensten door de Klant, om welke reden ook, behoudt Sleutelwoord eventueel betaalde voorschotten ten titel van schadevergoeding. In voorkomend geval is de Klant aan Sleutelwoord, naast een vergoeding voor de geleverde prestaties, een forfaitaire vergoeding van 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd als vergoeding voor de schade die voortvloeit uit de annulering (met inbegrip van gederfde winst). Bovendien behoudt Sleutelwoord zich het recht voor een aanvullende vergoeding te vorderen indien de schade die voortvloeit uit de annulering het forfait overstijgt.

 

15.ALGEMEEN

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze Voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe deze Voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Leuven, onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze.

De nietigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze Voorwaarden of de overeenkomst tussen Partijen zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden of de overeenkomst tussen Partijen en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

Enige rechten van de Klant uit hoofde van deze Voorwaarden of de overeenkomst tussen Partijen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

De Klant erkent dat zij deze Voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen en in het bijzonder de Privacybepalingen onder artikel 9, voorwaarden en prijzen uitdrukkelijk te hebben aanvaard.

 

Voor de Klant,
Mevrouw/de heer
In de hoedanigheid van

die deze Voorwaarden tevens in persoonlijke naam ondertekent voor kennisname van en toestemming m.b.t. de inhoud van artikel 9 (privacy).